Overige vragen

Is er al een advies over reanimatie?

Een advies omtrent reanimatie zal nog volgen. Zie voor nu het advies persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis, gespecificeerd voor de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost en het advies van de Reanimatieraad.


Wat doet het NHG in verband met het coronavirus?

Het NHG is zelf geen deskundige op het gebied van coronavirussen. Wij baseren onze adviezen op de informatie en adviezen die wij krijgen van het RIVM. De situatie -en daarmee ook de huidige adviezen- is aan verandering onderhevig, aangezien het gaat om een uitbraak van een nieuw virus waarover nog diverse onduidelijkheden bestaan. Wij adviseren huisartsen om de berichtgeving hierover in de gaten te houden.

Jako Burgers, strategisch-medisch adviseur NHG en huisarts, vertelt in een korte film wat de rol het NHG is in de informatievoorziening rond het coronavirus:


Wat is belangrijk na overlijden van patiënten met bevestigde en niet-bevestigde COVID-19?

Als een patiënt met een bevestigde COVID-19 overlijdt in de thuissituatie, moet dit gemeld worden aan de GGD. Dan wordt het overlijden in de registratie verwerkt.

Als een patiënt in de thuissituatie overlijdt waarbij alleen een vermoeden bestaat op COVID-19 maar waarbij dit niet bevestigd is, hoeft er niet gemeld te worden.

Het RIVM monitort de bevestigde patiënten, de ziekenhuisopnames, de IC-opnames én de algemene oversterfte. COVID-19 blijft wel een groep A ziekte (vanwege de landelijke aansturing en coördinatie van het beleid), maar melding bij vermoeden is dus niet meer nodig.

Overleden patiënten met een bevestigde COVID-19 of bij vermoeden COVID-19 moeten na overlijden gewassen en verzorgd worden in persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierna gelden geen bijzondere maatregelen meer behalve de standaardhygiënemaatregelen rond een stoffelijk overschot, aangezien er geen druppels of aerosolen meer worden geproduceerd. Zie ook Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening van het RIVM en hun bijlage COVID-19 en overlijden.


Is een pneumokokkenvaccinatie zinvol tijdens de coronapandemie?

Een pneumokokkenvaccinatie wordt op dit moment niet aangeraden door het RIVM. Primair voorkomen dat je besmet raakt is op dit moment in de bestrijding het allerbelangrijkste uitgangspunt.

De effectiviteit van de PPV23-vaccinatie in relatie tot COVID-19-infectie is vooralsnog onbewezen en zal naar verwachting beperkt zijn. Daarnaast is het van het grootste belang voor ouderen verkouden mensen en groepen mensen te vermijden. Het risico dat zij juist in de wachtkamer van de huisarts COVID-19 oplopen is reëel. Daarom is het dus niet te adviseren dat gezonde mensen en vooral ouderen naar huisartspraktijken/posten gaan voor een PPV23-vaccinatie.


Trombosedienst, wanneer en hoe overzetten vitamine K-antagonist naar DOAC?

Als de trombosedienst de zorg rondom vitamine K-antagonisten niet goed kan borgen, bijvoorbeeld doordat patiënten niet aan huis bezocht kunnen/mogen worden, dan kan de huisarts overwegen om de patiënt om te zetten naar een DOAC. In Overzetten VKA naar DOAC tijdens corona-epidemie vindt u hierover advies.


Waar vind ik aanvullende informatie over het coronavirus?

Zie verder:


Hoe staat het met de sneltesten op COVID-19?

Het NHG krijgt veel vragen over mailings aan huisartsen, waarin reclame wordt gemaakt voor zogenaamde COVID-19 sneltesten. In deze berichten wordt vermeld dat men hiermee ziekte en/of immuniteit aan kan tonen.

Het gebruik van deze sneltesten kunnen wij niet aanbevelen. Sneltesten moeten aan redelijk hoge eisen voldoen om een betrouwbaar antwoord te geven. Deze testen zijn veelal onvoldoende betrouwbaar en zeker niet gevalideerd voor gebruik in de eerste lijn. Het kan dan ook tot risicovolle situaties leiden als huisartsen deze testen gaan gebruiken en hier beleid op maken.

Er wordt momenteel gewerkt aan een advies over wanneer welke diagnostiek het beste kan worden ingezet. Dit advies volgt hopelijk in de week van 6 april.


Wat is het testbeleid in instellingen?

Het RIVM stelt dat het testbeleid bij personen met klachten passend bij COVID-19 die verblijven in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg gericht moet zijn op het vaststellen van een uitbraak. Dit is van belang voor het instellen van het juiste infectiepreventiebeleid en het treffen van de juiste persoonlijke beschermingsmaatregelen. Dat betekent dat testen alleen van toegevoegde waarde is als een uitbraak niet reeds is vastgesteld (1 à 2 positief geteste patiënten per afdeling of locatie). Verenso heeft in samenwerking met het RIVM een stroomdiagram opgesteld voor testbeleid bij COVID-19 verdachte patiënten in een instelling.


Naar boven