Actueel

Selecteren en uitnodigen van alle patiënten tussen de 12-60 jaar met een verhoogd medisch risico

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op advies van het Outbreak Management Team Vaccinatie (OMT-V) besloten om een COVID-19-herhaalprik najaarscampagne te starten. Dit betekent dat alle mensen met een verhoogd medisch risico (de ‘griepgroep’) met voorrang de mogelijkheid krijgen zich te laten vaccineren. Bij 60-plussers zal dit veelal gaan om de 2e herhaalprik (3e booster). Bij de 60-minners gaat het veelal om de 1e herhaalprik (2e booster). Deze groepen zullen worden opgeroepen door middel van een uitnodigingsbrief. Zorgpersoneel met patiëntencontact zal tevens voorrang krijgen. Hierna zullen alle andere mensen tussen de 12-60 jaar de mogelijkheid krijgen zich te laten vaccineren.

De herhaalprik tegen corona wordt minimaal 3 maanden na de voorgaande vaccinatie gegeven. Wanneer iemand een corona besmetting heeft gehad na deze laatste vaccinatie, dan krijgt diegene de herhaalprik minimaal 3 maanden na infectie. Een langer interval tot 6 maanden is immunologisch gunstig als er geen sprake is van een (hoog) risicogroep.

Doelgroep selecteren

Van de huisartsen wordt gevraagd om alle patiënten tussen de 12-60 jaar (geboren tussen 1-1-1963 en 1-9-2010) met een medische indicatie voor de jaarlijkse griepprik, te selecteren en uit te nodigen. Iedereen ouder dan 60 jaar wordt door het RIVM opgeroepen middels een brief. Het vaccineren zal voor alle doelgroepen door de GGD worden uitgevoerd. Voor niet-mobiele thuiswonende patiënten kunt u ervoor kiezen zelf te vaccineren of dit door de GGD te laten doen. Kinderen die zijn geboren na 1-9-2010 komen niet in aanmerking voor de COVID-19-herhaalprik.

Uw HIS- leverancier faciliteert erin dat de selectie van de doelgroep makkelijk kan worden gedaan. Een deel van de HIS’en zal een aparte COVID-19-selectie uitdraaien en een deel zal de ‘griepgroep’ als basis gebruiken. Dit verschilt per HIS en u zult door uw HIS-leverancier hierover worden geïnformeerd. In beide gevallen zal uw HIS de patiënten onder de 12 en boven de 60 jaar niet meenemen in de selectie. Echter, het includeren van griepweigeraars is niet in elk HIS mogelijk. In samenspraak met het RIVM is afgesproken dat u, in tegenstelling tot bij de griepselectie, bij de COVID-19-selectie niet handmatig de lijst nog bij langs hoeft te gaan. Er wordt geaccepteerd dat de lijst wellicht niet helemaal volledig zal zijn. Zo zullen er patiënten geselecteerd worden die strikt gezien geen ‘recht’ hebben op vaccinatie met voorrang, of zullen griepweigeraars onterecht niet worden uitgenodigd voor de COVID-19-herhaalprik. Uiteindelijk zal iedereen de mogelijkheid krijgen zich te laten vaccineren.

Zwangeren

De herhaalprik wordt geadviseerd aan alle zwangeren. Zij krijgen een uitnodigingsbrief via de gynaecoloog of verloskundige, huisartsen hoeven hierin geen rol te spelen. Uiteraard kunt u zwangeren er wel op attenderen tijdens uw spreekuurcontacten. Zwangeren met een (andere) medische indicatie zullen in principe via de huisarts worden geselecteerd en uitgenodigd.

Uitnodigen

De vooraf opgestelde uitnodigingsbrieven zullen in de eerste weken van september beschikbaar komen in uw HIS. De precieze planning zal door de SNPG worden gecommuniceerd. Vanaf die datum kunt u, na selectie, de gegevens aan uw verzendhuis aanleveren.

Indien u zelf de uitnodigingen verstuurt, maak dan gebruik van de vooraf opgestelde uitnodigingsbrief en breng daar geen wijzigingen in aan. Het is belangrijk dat de brieven gepersonaliseerd worden, bijvoorbeeld door middel van een sticker met naam- en adresgegevens. Patiënten kunnen telefonisch of via het online afsprakenportaal een afspraak maken bij de GGD voor de vaccinatie. Zij moeten de gepersonaliseerde brief meenemen naar de afspraak om in aanmerking te komen voor vaccinatie.

U kunt ervoor kiezen om de griep- en covid-19 uitnodigingen tegelijk te (laten) versturen. Let erop dat het interval tussen de uitnodiging voor de griepvaccinatie en het vaccineren zelf niet te lang is, om de kans op wijzigingen in uw patiëntenpopulatie zo klein mogelijk te houden. De uitnodigingsbrieven voor de COVID-19-herhaalprik moeten tussen 3-14 oktober worden verstuurd.

Zie voor de instructies ook het RIVM-document: Werkinstructie COVID-19-herhaalvaccinatie medische risicogroep: Selectie door huisarts voor vaccinatie bij GGD (pdf).

Niet-mobiele thuiswonende patiënten

In de uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona worden uw patiënten die niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie gevraagd contact op te nemen met de eigen huisarts voor vaccinatie. U kunt ervoor kiezen zelf de vaccinatie toe te dienen of uw patiënt aan te melden voor thuisvaccinatie door de GGD.

Uw eigen patiënt aan huis vaccineren

U kunt bij de GGD bij u in de buurt opgetrokken spuiten of flacons met het vaccin ophalen. Hiervoor neemt u ruim van te voren contact op met een GGD-locatiecoördinator van de regio waar uw huisartsenpraktijk onder valt. Een lijst met GGD-locatie coördinatoren kunt u opvragen door een mail te sturen naar vaccinatiehulp@GGDGHOR.nl.

De GGD maakt gebruik van een overdrachtsformulier. Deze wordt door de medewerker van de GGD en uzelf ingevuld, voordat u de opgetrokken spuit(en) mee krijgt. Het formulier blijft bij de GGD-locatie coördinator achter. Wij raden u aan een foto van het formulier te maken voor uw eigen administratie en het batchnummer van het vaccin.

Thuisvaccinatie door de GGD

Indien u de patiënt niet zelf aan huis kunt vaccineren, kan de desbetreffende patiënt aan huis gevaccineerd worden door de regionale GGD. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Aanmeldformulier Thuisvaccinatie voor niet-mobiele thuiswonenden. Hiervoor moet de patiënt u mondeling toestemming geven om zijn of haar gegevens te delen met de GGD.

In de ‘Werkwijze herhaalprik tegen Corona voor niet-mobiele thuiswonende patiënten‘ leest u een uitgebreide instructie voor het uitvoeren van beide mogelijkheden.

Controleer voorafgaand aan vaccinatie voor iedere patiënt de gezondheidsverklaring herhaalprik GGD. Informatie over de contra-indicaties vindt u in het hoofdstuk contra-indicaties.

Op verzoek van een instelling contra-indicaties voor uw patiënt aanleveren

Patiënten in instellingen zonder eigen medische dienst worden gevaccineerd door de GGD. Mocht u vrijwillig een bijdrage willen leveren dan kunt u zich aanmelden bij uw regionale GGD. Per regio verschilt hiervoor de noodzaak.

U kunt de vraag krijgen van een instelling waar uw patiënt verblijft om contra-indicaties voor vaccinatie aan te leveren. Hiervoor wordt een standaard formulier gebruikt (pdf).

Bivalente vaccins

Er zal gebruik worden gemaakt van de geüpdatete mRNA vaccins van BioNTech/Pfizer (Comirnaty Original/Omicron) en Moderna (Spikevax Original/Omicron). Deze bivalente vaccins, gericht tegen zowel Omikron BA.1 als de Wuhan-virusvariant, bieden een bredere bescherming in vergelijking met de monovalente mRNA vaccins. Deze mRNA vaccins kunnen ook gebruikt worden indien er een ander vaccin is gebruikt voor de basisserie. Ze zijn geregistreerd voor mensen vanaf 12 jaar. Mensen die de basisserie niet (of deels) hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor dit vaccin.

Vaccinatie bij allergie

Patiënten met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin kunnen door de huisarts worden verwezen naar een allergoloog voor vaccinatie. Uit een pilot van zes ziekenhuizen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze patiënten veilig te vaccineren, waarbij de risico’s niet groter zijn dan anders.

Wanneer patiënten volgens uw inschatting mogelijk allergisch reageren op het COVID-19 vaccin, kunt u hen laagdrempelig verwijzen naar een van de aangesloten allergologen voor beoordeling en vaccinatie.

In Zorgdomein vindt u de instellingen die een allergoloog beschikbaar hebben. Onder Medisch Specialistische Hulp> Allergologie kunt u het speciaal voor COVID-19 beschikbare zorgproduct ‘verhoogde kans op allergische reactie bij COVID 19 vaccin’ kiezen. Kinderen kunnen via Zorgdomein naar een kinderallergoloog verwezen worden, zij zijn dan sneller aan de beurt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er een wachttijd ontstaan. 

Indien er zeker geen sprake is van een allergische reactie bij COVID-19-vaccinatie kunt u uw patiënt voor vaccinatie verwijzen naar de GGD.

Meer informatie vindt u in:

In gesprek bij twijfels, zorgen, angsten of vragen over COVID-19-vaccinatie

Hoewel steeds meer mensen al zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn er ook mensen met twijfels, zorgen, angsten of vragen over de COVID-19-vaccinatie. Het is belangrijk dat ook zij goed geholpen worden in hun keuze. Daarvoor moeten ze de mogelijkheid hebben om in gesprek te kunnen gaan met (hun) zorgverleners of andere (medisch) professionals. Voor dergelijke counselingsgesprekken over de COVID-19-vaccinatie is voldoende inhoudelijke kennis, gespreksvaardigheid en tijd nodig.
Een overzicht speciaal voor (medisch) professionals met informatie, toolkits, handreikingen en veelgestelde vragen die daarbij kunnen helpen is beschikbaar.

Bewaren, vervoeren en afvoeren →

Naar boven