Actueel (COVID-19-vaccinatie)

Niet mobiele thuiswonende patiënten: selecteren, aanmelden en vrijwillige optie om zelf te vaccineren

Alleen binnen de huisartspraktijk is bekend welke patiënten in aanmerking komen voor vaccinatie aan huis.

Om die reden wordt u gevraagd voor een boostervaccinatie uw patiënten van 18 jaar of ouder te selecteren die niet of alleen liggend per ambulance vervoerd kunnen worden of vanwege psychische redenen niet mobiel zijn. Dit zijn uw patiënten die eerder een COVID-19-vacciantie aan huis kregen, aangevuld met patiënten die recent niet mobiel zijn geworden.

De vaccinatie aan huis zal verzorgd worden door de GGD, voordat u uw patiënt aan kan melden voor vaccinatie is zijn/haar toestemming hiervoor nodig. Deze toestemming kunt u op verschillende manieren verkrijgen:

Aanmelding bij DMDR die vervolgens uit uw naam een brief en toestemmingsformulier stuurt naar uw patiënt.

Er zijn afspraken gemaakt met het verzendhuis DMDR om de uitnodigingen voor u te versturen. Het verzenden van de uitnodigingen via het verzendhuis DMDR is voor u kosteloos. DMDR verstuurt de uitnodigingen tussen 3 en 18 december 2021.

U kunt hiervoor gebruik maken van de DMDR handleiding. DMDR geeft 3 opties om uw patiënten aan te leveren:

 1. Via een formulier in PDF- of Word bestand. U vult op 1 formulier de gegevens van al uw patiënten in.
 2. Via een download/extractie uit uw HIS.
 3. Via een online aanmeldformulier dat u voor iedere patiënt afzonderlijk kunt invullen.

Als u zowel niet-mobiele patiënten als patiënten met het syndroom van Down doorgeeft aan DMDR is het belangrijk dat het duidelijk is welke informatie naar welke patiënt gestuurd moet worden. Dit doet u door aan te geven wie niet mobiel is en wie het syndroom van Down heeft.
Uw patiënt wordt gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen en aan u te retourneren, zodat u hem/haar aan kan melden voor de boostervaccinatie bij de GGD.

Het zelf versturen van de brief en het toestemmingsformulier.

U kiest er voor de brief, infographic en het toestemmingsformulier zelf naar uw niet mobiele patiënt te sturen. Ook kunt u hiervoor gebruik maken van uw eigen verzendhuis.

Let u op dat alleen de naam en het adres van de patiënt zichtbaar zijn op de envelop. Dus geen BSN nummer of verzekeringsgegevens!

Uw patiënt wordt gevraagd het toestemmingsformulier in te vullen en aan u te retourneren, zodat u hem/haar aan kan melden voor de boostervaccinatie bij de GGD.

U belt uw patiënt met de vraag of zij in aanmerking wil komen voor de boostervaccinatie aan huis en of daarvoor zijn/haar gegevens doorgegeven mogen worden aan de GGD.

Mondelinge toestemming voor het doorgeven van de persoonlijke gegevens aan de GGD volstaat. Deze toestemming hoeft niet in uw HIS vastgelegd te worden. Wel adviseren we een lijst bij te houden van de patienten die u gemeld heeft en een aantekening te maken in uw his van deze melding bij de GGD voor vaccinatie aan huis.

Vervolgens meldt u uw patiënten via het webportaal van de GGD aan voor vaccinatie aan huis. Via dit portaal kunt u ook uw niet mobiele patiënten van 12 jaar of ouder aanmelden die in aanmerking komen voor een 1e, 2e of 3e vaccinatie.

Het vaccineren aan huis is arbeidsintensief en het kan enige tijd duren voordat uw patiënt aan de beurt is. Op vrijwillige basis kunt u ervoor kiezen zelf uw patiënten aan huis te vaccineren. Sinds kort bestaat de mogelijkheid dat een bevoegd en bekwame medewerker de vaccins aan huis toedient en 15 minuten observeert, met de huisarts binnen 15 minuten op afroep beschikbaar. Meer leest u in het hoofdstuk zelf vaccineren als vrijwillige optie.

Meer leest u in het hoofdstuk zelf vaccineren als vrijwillige optie.

Meer informatie vindt u in:

Thuiswonende patiënten met het syndroom van Down: selecteren en uitnodigen

Patiënten met het syndroom van Down zijn minder beschermd tegen ernstige ziekte en sterfte met 2 vaccinaties. Om deze bescherming te verhogen krijgen zij een extra dosis COVID-19 vaccin aangeboden. Alleen de huisarts heeft de thuiswonende patiënten met het syndroom van Down goed in beeld en wordt daarom gevraagd de eigen thuiswonende patiënten te selecteren en uit te nodigen.

Met behulp van ICPC code A90.01 kunt u in uw HIS een selectie maken van de patiënten met het syndroom van Down in uw praktijk.

U kunt vervolgens uw thuiswonende patiënten uitnodigen met behulp van de uitnodiging set bestaande uit:

 • een speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde uitnodigingsbrief die u met behulp van een adressticker (Let op! geen BSN of verzekeringsgegevens vermelden) personifieert
 • een uitleg over de extra vaccinatie
 • een gezondheidsverklaring van de GGD

Uitleg in eenvoudige taal over de boostervaccinatie is beschikbaar met de Praatplaat extra prik tegen het coronavirus.

U kunt DMDR vragen deze uitnodiging set voor u te versturen. Dit is kosteloos. U kunt hiervoor gebruik maken van de DMDR handleiding. Geeft u wel aan dat het een patiënt met het syndroom van Down betreft, zodat het duidelijk is welke uitnodiging set gestuurd moet worden.

Meer informatie vindt u in:

Boostervaccinatie instellingen: indien nodig contra-indicaties en optioneel eigen patiënten vaccineren

Patiënten wonend in een instelling, maar met een eigen huisarts, worden vanaf december 2021 door de GGD op locatie gevaccineerd.
U als huisarts wordt alleen indien nodig door de instelling gevraagd de contra-indicaties en/of medische aandachtspunten door te geven. De instelling stuurt daartoe een met het NHG afgestemd formulier.

Huisartsen mogen in overleg met de instelling en de GGD ook zelf vaccineren in de instelling. Hierover leest u meer in de werkwijze op vrijwillige basis vaccineren.

Bekijk voor meer informatie: Werkwijze ‘Vaccineren in instellingen door huisartsen’.

Vaccinatie bij allergie

Patiënten met een allergische reactie op het COVID-19-vaccin kunnen vanaf 21 oktober 2021 door de huisarts worden verwezen naar een allergoloog voor vaccinatie. Uit een pilot van zes ziekenhuizen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om deze patiënten veilig te vaccineren, waarbij de risico’s niet groter zijn dan anders.

Wanneer patiënten volgens uw inschatting mogelijk allergisch reageren op het COVID-19 vaccin, kunt u hen laagdrempelig verwijzen naar een van de aangesloten allergologen voor beoordeling en vaccinatie. Er wordt in 2021 geen eigen risico in rekening gebracht. 

Vanaf 21 oktober vindt u in Zorgdomein de instellingen die een allergoloog beschikbaar hebben. Onder Medisch Specialistische Hulp> Allergologie kunt u het speciaal voor COVID-19 beschikbare zorgproduct ‘verhoogde kans op allergische reactie bij COVID 19 vaccin’ kiezen. Kinderen kunnen via zorgdomein naar een kinderallergoloog verwezen worden, zij zijn dan sneller aan de beurt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan er een wachttijd ontstaan. 

Indien er zeker geen sprake is van een allergische reactie bij COVID-19-vaccinatie kunt u uw patiënt voor vaccinatie verwijzen naar de GGD.

Oproep aan patiënten

Iedereen die bij de GGD geregistreerd staat als patiënt die een (tweede) vaccinatie afwees om medische redenen ontvangt van de GGD een brief met informatie over de mogelijkheid zich bij allergie via een allergoloog te laten vaccineren. Deze informatie wordt ook via het Nederlands Anafylaxis Netwerk verspreid. Wij schatten dat 0 tot 3 patiënten per praktijk deze informatie ontvangen. 

Meer informatie vindt u in:

Derde vaccinatie voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten

Ernstig immuungecompromitteerde patiënten worden in oktober 2021 door de eigen specialist uitgenodigd voor een derde COVID-19-vaccinatie via de GGD. Dit is de groep patiënten die door hun aandoening of medicatie gebruik mogelijk onvoldoende beschermd zijn na 2 vaccinaties. 

Patiënten die graag in aanmerking komen voor deze derde prik en nog niet door de eigen specialist uitgenodigd zijn, kunnen zich bij u melden. Alleen patiënten die ernstig immuungecompromitteerd zijn komen in aanmerking. U hoeft zelf niet actief op zoek te gaan naar deze patiënten. U vindt de aanmeldprocedure in de SNPG alert die u ontving.

Ernstig immuungecompromitterde patiënten

Het gaat om 200.000-400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist:

 • Na orgaantransplantatie;
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen); • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CARCalculation of Air Pollution from Road traffic-T-cel therapie;
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*;
 • Alle kankerpatiënten (solide tumoren) die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen;
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva;
 • Alle dialysepatiënten;
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging);
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
  • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
  • sterk lymfopenie-inducerende medicatie: fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten),
  • cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
  • mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva.

*Indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Indien een uitgenodigde patiënt niet mobiel is neemt deze eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat is naar de GGD te komen voor vaccinatie, meldt de patiënt zich bij de huisarts. U kunt deze patiënt aanmelden via het webportaal van de GGD of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de SNPG declareren.

Niet-mobiele thuiswonende patiënten vanaf 12 jaar

Niet-mobiele thuiswonende patiënten kunt u aanmelden voor vaccinatie via het webportaal van de GGD of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de SNPG declareren.

Zelf vaccineren als vrijwillige optie

Er is een vrijwillige alternatieve route ingeregeld waarbij u als huisarts patiënten zelf aan huis kunt gaan prikken. LHV en NHG hebben bij VWS aangegeven dat het niet haalbaar en uitvoerbaar is voor alle huisartsen om aan huis te gaan vaccineren met een mRNA-vaccin. U kunt het nieuwsbericht van de LHV en NHG hierover lezen en gebruiken in uw afweging om te kiezen voor de externe partij of vrijwillig zelf te gaan vaccineren.

Sinds december 2021 bestaat de mogelijkheid dat een bevoegde en bekwame medewerker aan huis vaccineert en 15 minuten observeert. In de LCI richtlijn leest u hier meer over. 

Als u ervoor kiest om zelf aan huis te vaccineren, kunt u bij de GGD bij u in de buurt opgetrokken spuiten met het Pfizer vaccin ophalen. Hiervoor neemt u ruim van te voren contact op met een GGD-locatiecoördinator van de regio waar uw huisartsenpraktijk onder valt. Een lijst met GGD-locatie coördinatoren kunt u opvragen door een mail te sturen naar support.lcc@rivm.nl.

De GGD maakt gebruik van een overdrachtsformulier. Deze wordt door de medewerker van de GGD en uzelf ingevuld, voordat u de opgetrokken spuit(en) mee krijgt. Het formulier blijft bij de GGD-locatie coördinator achter. Als u wil mag u een foto van het formulier maken voor uw eigen administratie en het batchnummer van de vaccins.

U krijgt vaccinatie-registratiekaarten mee voor de patiënt, waarop u de vaccinatie informatie invult.

U krijgt geen batchnummer stickers mee, het batchnummer kunt u overnemen van het overdrachtsformulier.

U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van de opgetrokken spuit(en) (denk bijv. aan een koelbox). Meer informatie over het vervoeren en de benodigdheden voor vervoer vindt u in het hoofdstuk vervoer vaccins en de LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie.

Let op: de spuit is bewegingsgevoelig.

Na vaccinatie registreert u de vaccinatie zoals u gewent bent in uw HIS. Daarmee wordt de vaccinatie automatisch centraal geregistreerd wordt en op mijnrivm-vaccinatie.nl voor de patiënt zichtbaar. Niet ieder HIS ondersteunt het registreren van een boostervaccinatie. In dat geval kunt u de vaccinatie registreren via BRBA.nl en het vaccin als medicatievoorschrift in uw his vastleggen.

Vergoeding van deze inspanning is toegezegd, zodra hier meer over bekend is krijgt u daarover bericht.

Meer informatie vindt u in: werkwijze op vrijwillige basis vaccineren

Vaccineren zorgmedewerkers huisartspraktijken

Praktische informatie vindt u in het LHV nieuwsbericht van 27 november.

De boostervaccinatie kan vanaf 6 maanden na de basisserie of 6 maanden na het doormaken van COVID-19 (na voltooiing basisserie) toegediend worden. Alleen bij hoge uitzondering kan een korter interval gehanteerd worden van minimaal 12 weken, als dit in een instelling vanuit logistiek oogpunt noodzakelijk is. Na 12 weken is al wel een boostereffect te zien, maar een langer interval van minimaal 6 maanden heeft de voorkeur, omdat dit een betere boosterrespons induceert.

Voor het boostervaccinatieprogramma in Nederland worden vooralsnog beide mRNA-vaccins ingezet. Beide mRNA-vaccins kunnen gebruikt worden na een basisserie van alle 4 in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins. In de Mix en Match studie van Atmar is aangetoond dat heteroloog boosten met alle 3 in de VS toegepaste vaccins (Janssen, Comirnaty en Spikevax) een goede boosterrespons wordt gezien. Een mRNA vaccin induceert de hoogste antistoftiter en optimale neutraliserende antistoffen.

Voor een boostervaccinatie met mRNA vaccin tijdens de zwangerschap, zijn nog weinig data wat betreft potentiële bijwerkingen. De verwachting is dat de bijwerkingen na de mRNA booster niet belangrijk vaker of ernstiger zijn, dan na de basisserie met mRNA vaccins. Het advies aan zwangeren is om wel te vaccineren als zij in aanmerking komen voor een boostervaccinatie.

Vaccins en bijwerkingen →

Naar boven