Kinderen en COVID-19

Gegevens van het RIVM laten zien dat zowel voor kinderen van 0 t/m 6 jaar als voor de leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar het percentage positieve testen laag is; 0,8%. Het percentage positief geteste kinderen in het kader van bron en contactonderzoek is daarentegen een stuk hoger. Dit komt overeen met het algehele beeld: het percentage coronavirus-positieve testen is het hoogst bij mensen die bij klachten getest worden in het kader van bron- en contactonderzoek, namelijk 17,0%. Meer informatie leest u in ‘Kinderen en COVID-19’. Recent heeft het RIVM de maatregelen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten gewijzigd ten aanzien van testen en thuisblijven. 

Het NHG past, in afstemming met het RIVM, de leeftijdsgrens voor kinderen met alleen verkoudheidsklachten ten aanzien van het gebruik van PBM als volgt aan:

 • Kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) kunnen zonder PBM gezien worden indien:
  • ze géén contact zijn van een bevestigde COVID-19 patiënt én
  • ze géén volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 én
  • er géén sprake is van hoesten en/of benauwdheid en/of koorts
 • Bij kinderen vanaf 13 jaar met vermoeden van COVID-19 worden net als bij volwassenen persoonlijke beschermingsmiddelen voor druppel- en contactisolatie aanbevolen.

Nieuw op 4 september

 • De informatie over het reinigen en desinfecteren van een voorzetkamer is verduidelijkt en uitgebreid. Zie voor het gehele advies ten aanzien van de reiniging van de voorzetkamer Spirometrie tijdens pandemie coronavirus. Gebruik bij voorkeur een voorzetkamer die uit elkaar kan omdat deze makkelijker te desinfecteren zijn, of patiëntgebonden voorzetkamers. Tevens wordt het bij voorzetkamers van kunststof aanbevolen om na reiniging en desinfectie de voorzetkamer te spoelen met water en zeepsop in verband met de statische lading.  
 • Het advies ten aanzien van vernevelen in de eerste lijn ten tijde van de COVID-19 pandemie is verduidelijkt. Vernevelen wordt afgeraden omdat het een aerosolvormende handeling betreft met een hoog risico op contaminatie van de gehele ruimte en eventuele omstanders. Het advies is om in plaats van vernevelen maximaal gebruik te maken van alternatieve medicatie. 
 • Het RIVM heeft het beleid ten aanzien van testen en inzetten van zorgmedewerkers aangepast. Het beleid is nu eenduidiger en aangepast in lijn met het algemeen verscherpt quarantainebeleid. Daarnaast is de quarantaineperiode verkort van 14 naar 10 dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of moment van mogelijke besmetting. Voor meer informatie zie Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

Nieuw op 28 augustus

Vanuit het NHG is een literatuuronderzoek verricht naar het effect van deze hydroxychloroquine-(combinatie)therapie als behandeling bij patiënten in de eerste lijn met (een vermoeden van) COVID-19. Het advies van het NHG is om HCQ-(combinatie)therapie niet te gebruiken bij de behandeling van niet-gehospitaliseerde patiënten met COVID-19. De aanbevelingen, methodologie en details van de onderzoeken vindt u in het corona dossier.

Nieuw op 19 augustus

Deelnemen aan bijeenkomsten, trainingen en dergelijke
Het is uw eigen afweging om al dan niet deel te nemen aan fysieke bijeenkomsten. Het advies van de LHV voor bijeenkomsten voor en met huisartsen blijft ongewijzigd, en dat is: ga uit van de basisregels van de overheid. Vermijd drukte, houd anderhalve meter afstand van anderen en voor bijeenkomsten binnen geldt maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). De voorkeur gaat uit naar virtuele bijeenkomsten. Omdat u als huisarts door uw werk een bijzondere positie inneemt, adviseren wij u extra voorzichtig te zijn. Blijf daarom steeds uw eigen zorgvuldige afweging maken over de noodzaak van een bijeenkomst, voordat u met een groep huisartsen bij elkaar komt voor bijvoorbeeld scholing. Neem daarbij ook in uw overweging mee of de aanwezige huisartsen/zorgverleners allemaal uit één regio komen, gezien het belang om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen.

Nieuw op 17 augustus

Patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 kunnen per 18 juli op basis van tijdelijke aanspraak in aanmerking komen voor herstelzorg vanuit de basisverzekering. Dit betreft zowel lopende als nieuwe behandeltrajecten. Er gelden een aantal voorwaarden, waaronder verwijzing door huisarts of medisch specialist en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Verder dienen betrokken paramedici na 3 maanden rapportage uit te brengen aan de huisarts. Het KNGF heeft een factsheet gepubliceerd met een overzicht van de ‘indicaties voor eerstelijns paramedische herstelzorg bij COVID-19’. 

Nieuw op 7 augustus

Zorgaanbieders hebben allerlei vormen van communicatie ontwikkeld en tot uitvoering gebracht in het kader van het weer opstarten van de reguliere zorg. In de NZa-Special: ‘Communicatie met patiënten in coronatijd’ presenteert de Nederlandse Zorgautoriteit in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS voorbeelden van communicatie naar patiënten uit de diverse sectoren. Elk van die voorbeelden heeft het RIVM geanalyseerd en de resultaten daarvan zijn omgezet in concrete handvatten voor de zorgaanbieder die de communicatie met patiënten wil verbeteren of uitbreiden.

Nieuw op 21 juli

Patiënten met luchtwegklachten in de wachtkamer

In een eerdere fase van de epidemie met een hoge incidentie van COVID-19 is men op veel plaatsen in de eerste lijn overgegaan op het scheiden van patiëntenstromen, bijvoorbeeld door te voorzien in een aparte wachtkamer, een apart spreekuur voor patiënten met vermoeden van COVID-19, soms zelfs op een andere locatie.

Op dit moment zijn de incidentiecijfers van COVID-19 in Nederland laag. Het is niet voor alle praktijken haalbaar en noodzakelijk om deze aparte voorzieningen in stand te houden. Op ‘Patiënten met (vermoeden van) COVID-19 in de wachtkamer’ leest u welke afwegingen u kunt maken bij het inplannen van een consult.

Reanimatie ten tijde van COVID-19

De besmettelijkheid van het coronavirus en de mogelijke gevolgen daarvan voor de huisarts, maken dat de wijze waarop de reanimatie wordt uitgevoerd tijdelijk aangepast dient te worden.

Aangezien de prevalentie van COVID-19 in de tijd, maar ook per regio kan wisselen, zal door de huisarts steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen maximale zorg voor de patiënt enerzijds en veiligheid voor de huisarts anderzijds. Hierbij speelt ook de kans dat een patiënt COVID-19 heeft mee. Het document ‘Reanimatie ten tijde van COVID-19’ geeft de huisarts handvatten welke afwegingen te maken omtrent de wijze van reanimeren en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Spirometrie tijdens pandemie coronavirus

Er zijn veel vragen vanuit het veld ten aanzien van het heropstarten van het spirometrie onderzoek. Er zijn diverse richtlijnen beschikbaar en recent zijn door de NHG-Expertgroep CAHAG (aanvullende) adviezen geformuleerd over de uitvoering van een spirometrie. Een samenvatting van alle geldende adviezen vindt u in ‘Spirometrie tijdens pandemie coronavirus’.

Belangrijke punten hierin zijn:

 • Verricht enkel spirometrie als hiermee een duidelijke zorgvraag beantwoord wordt.
 • Voer geen spirometrie uit bij enig vermoeden op een actieve verkoudheid (zoals hoestklachten of koorts). Het vooraf verrichten van een PCR COVID-19 test is geen alternatief, dit in verband met de kans op een fout-negatieve uitslag.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgisch masker IIR in combinatie met face shield of bril), of neem plaats achter een spatscherm.
 • Gebruik altijd een bacteriefilter. Let op dat het gebruik van niet standaard meegeleverde filters de uitslag kan beïnvloeden.
 • Gebruik wegwerp neusklemmen en mondstukken, desinfecteer de overige materialen met alcohol na huishoudelijke reiniging volgens de geldende voorschriften. Neem contact op met de fabrikant bij twijfel over de wijze van desinfectie van een specifiek onderdeel.
 • Zorg voor adequate continue ventilatie en lucht voldoende tussen spirometrie-testen door, afhankelijk van de mogelijkheden in de praktijk.
 • Verwijs voor spirometrie indien het onderzoek niet volgens deze adviezen kan worden uitgevoerd.

Ergotherapie Nederland heeft recent de samenvatting van de Handreiking Ergotherapie bij COVID-19-cliënten in de herstelfase gepubliceerd. Ergotherapie richt zich op patiënten die, als gevolg van het doormaken van COVID-19, langdurige of blijvende beperkingen ondervinden in het dagelijks functioneren op het gebied van zes verschillende domeinen:

 • Longproblematiek bij dagelijkse activiteiten
 • Gevolgen van langdurige immobilisatie in dagelijkse activiteiten, zoals verminderde spierkracht, vermoeidheid, problemen met de arm-handfunctie en (risico op) decubitus, oedeem en contracturen.
 • Cognitieve problematiek bij dagelijkse activiteiten
 • Psychische klachten, slaapproblemen en de gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten
 • Werkhervatting
 • (Over)belasting van de mantelzorger in dagelijkse activiteiten.
Naar boven