Nieuw op 25 mei

 • Op de website van de LHV vindt u meer informatie over richtlijnen t.a.v. het voorschrijven van PBM voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg (zie https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/beschermingsmiddelen-voor-pgb-houders-op-voorschrift-van-de-huisarts).
 • Er zijn veel vragen over vaccineren in COVID-19 tijden. Het advies is om de influenza en pneumokokkenvaccinaties in aangepaste vorm door te laten gaan in het najaar. NHG, LHV, RIVM en SNPG komen in juli met een advies hoe het vaccinatiespreekuur volgens de COVID-19-richtlijnen georganiseerd kan worden.

Nieuw op 20 mei

 • Op Thuisarts.nl is een tekst toegevoegd over tromboseprofylaxe bij COVID-19 en welke patiënten daar mogelijk voor in aanmerking komen.
 • De NHG-Leidraad ‘Stollingsafwijkingen bij COVID-19 voor de huisarts’ is vandaag gepubliceerd. De kernboodschappen van deze leidraad zijn:
  • Verricht bij patiënten met COVID-19 alleen een D-dimeertest bij een klinische verdenking op diep veneuze trombose (DVT) of longembolie en niet om de ernst van de infectie te bepalen.
  • Overweeg alleen profylactisch LMWH bij patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die hierdoor (arbitrair > 3 dagen) bedlegerig zijn en een voorgeschiedenis van een DVT of longembolie hebben of een actieve maligniteit hebben.
  • Schrijf geen profylactisch LMWH voor aan andere patiënten met (een hoge verdenking op) COVID-19 die thuis verblijven.
 • Er bestaat nog veel onzekerheid over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van serologische antilichaamtests. De betrouwbaarheid hangt onder meer af van het moment van testen (aantal dagen na 1e ziektedag) en de ernst van de ziekte. Ook is nog onduidelijk of de aanwezigheid van antilichamen correleert met een totale immuniteit tegen re-infectie. Er is daardoor ook veel onzekerheid over de betekenis van de uitslag, een positieve of negatieve serologische test, bij individuele patiënten.
  • We adviseren om vooralsnog terughoudend te zijn met het aanvragen van serologische antilichaamtests in het laboratorium naar COVID-19 voor individuele patiëntenzorg. Als u de test wel uit laat voeren, doe dit dan > 10 dagen na de eerste ziektedag.
  • We raden het gebruik van de point-of-care antilichaamtests (sneltests) naar COVID-19 af.
  • Zie voor meer informatie het Advies serologische antilichaamtests naar COVID-19.

Nieuw op 15 mei

 • Op Thuisarts.nl zijn teksten gepubliceerd over het herstel na een IC-opname met corona.
 • Er zijn enkele casus gemeld van huidafwijkingen bij bewezen COVID-19 patiënten. Het beeld varieert van een rash, urticaria, tot huidafwijkingen aan de acra (lijkend op perniones). Deze huidafwijkingen worden soms bij het begin van de ziekte gezien, maar soms ook later in de ontwikkeling van het ziektebeeld. Ook worden huidafwijkingen gerapporteerd bij asymptomatische patiënten. De prognose van de huidafwijkingen lijkt goed (zie Symptomen en beloop).
 • Voor kinderen t/m 12 jaar waarbij er géén vermoeden is van COVID-19 kan voor alle handelingen (m.u.v. aerosolvormende handelingen) worden volstaan met basis-hygiënische maatregelen (zie Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Het CBS geeft advies voor correct gebruik van COVID-19 op de doodsoorzaakverklaring (B-formulier). Het volgen van deze adviezen zal bijdragen aan de correcte registratie van de doodsoorzaken en naast de productie van accurate statistiek, ook in de nabije toekomst bijdragen aan de vele beleid- en onderzoeksdoeleinden.
 • Een advies over serologische tests zal volgende week volgen.

Nieuw op 24 april

 • Voor de praktische uitvoering van het testen van hoogrisico-patiënten op COVID-19 zijn afspraken gemaakt door NHG, LHV en InEen met de GGD-GHOR en het ministerie van VWS. Deze afspraken zijn gevat in een leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal.
 • De leidraad zuurstofgebruik thuis bij (verdenking op / bewezen) COVID-19 is gepubliceerd. Hierin vindt u bij welke indicatie zuurstoftherapie thuis gestart kan worden, welk doel het dient en welke werkwijze u kunt volgen.
 • De risicogroepen met een verhoogd risico op ernstig beloop zijn scherper omschreven, met name wat betreft chronische hart- en longaandoeningen en diabetes. Tevens zijn ernstig leverlijden (Child-Pugh classificatie B of C) en morbide obesitas (BMI > 40) toegevoegd.
 • De informatie over zwangerschap en COVID-19 is uitgebreid. Er zijn geen aanwijzingen dat het krijgen van COVID-19 bij een gezonde zwangere anders verloopt dan bij een niet-zwangere. Maar net als sommige andere virale respiratoire infecties kunnen complicaties zoals een pneumonie en koorts bij een zwangere ernstig verlopen. Dit geldt met name voor het derde trimester (> 28 weken) van de zwangerschap, vanwege de mechanische beperking van de groeiende buik met als gevolg verkleining van de longcapaciteit. Dit geldt dus niet alleen voor COVID-19, maar ook voor andere luchtweginfecties.

Nieuw op 17 april

 • Geleidelijk hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten
  Door de pandemie van het nieuwe coronavirus is de organisatie van zorg in de huisartsenpraktijken aangepast om de zorg voor (mogelijke) COVID-19 patiënten in te richten en is daarnaast alleen nog ruimte voor het verlenen van acute en niet-uitstelbare zorg. Daardoor is de overige zorg voor patiënten uitgesteld. Nu de landelijke curve van COVID-19 patiënten lijkt af te vlakken, is het moment daar om de niet-coronazorg weer geleidelijk aan op te pakken. Of hier al tijd en ruimte voor is hangt af van mate waarin uw regio en praktijk zijn getroffen door het coronavirus of nog getroffen worden door een uitbraak van het coronavirus en daarmee de beschikbare capaciteit binnen uw praktijk.

  Doel van deze informatie is om, gegeven de maatregelen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, een veilig en efficiënt beleid te ontwikkelen om de overige  zorg voor uw patiënten weer op te pakken. Uiteraard blijft het noodzakelijk dat u de stappen aanpast naar uw eigen mogelijkheden en waar nodig afstemt met uw regionaal huisartsen netwerk.
 • De Leidraad Verwijzing van de volwassen patiënt met een verstandelijke beperking en (verdenking op) COVID-19 gaat over besluitvorming op medisch inhoudelijke gronden, zoals dit past binnen goed medisch handelen. Leidend hierin is de actuele gezondheidssituatie van de individuele patiënt met een verstandelijke beperking in het licht van zijn/haar ziektegeschiedenis, uitgangssituatie en behandelmogelijkheden. Dit wordt besproken met de patiënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger/naasten in het proces van samen beslissen. Het doel van deze leidraad is de juiste zorg op de juiste plek voor de individuele patiënt met een verstandelijke beperking.
 • Uitleg over de techniek van een keel- en neusuitstrijk ten behoeve van diagnostiek naar COVID-19 inclusief een instructievideo kunt u vinden op de website van het RIVM.

Nieuw op 15 april

 • Stress is bijna onvermijdelijk tijdens de huidige coronacrisis. Dit geldt voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. Op de pagina psychosociale zorg in het dossier Coronavirus vindt u informatie die u kan helpen bij de psychosociale zorg in de huisartsenpraktijk gedurende de coronacrisis, zowel voor patiënten als voor u en uw team.
Naar boven