Patiëntenstromen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Het scheiden van patiëntenstromen in de huisartsenpraktijk en -post heeft als doel om de kans op transmissie van SARS-CoV-2 te verkleinen, zowel voor zorgmedewerkers als voor patiënten. De infectiedruk van SARS-CoV-2 loopt momenteel terug, het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd en/of heeft COVID-19 doorgemaakt en de zelftest heeft een grote rol gekregen in het vaststellen van een infectie. Het stroomschema ‘Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19’ komt daarom te vervallen. Het is aan de huisartsenpraktijk zelf om een afweging te maken of vastgehouden wordt aan het scheiden van patiëntenstromen of dat dit losgelaten wordt.

Advies patiënten met bewezen COVID-19 of vermoeden van COVID-19 met hoesten

Het NHG adviseert het volgende voor patiënten met bewezen COVID-19 of vermoeden van COVID-19 én hoesten:

  • Beoordeel patiënten met bewezen COVID-19 of met vermoeden van COVID-19 én hoesten, indien er een indicatie is voor een fysieke beoordeling, met volledige PBM (minimaal chirurgisch mondneusmasker IIR, oogbescherming, schort en handschoenen).
  • De patiënt draagt een chirurgisch mondneusmasker in wacht- en spreekkamer; 1,5 m afstand, waar het werk dat toelaat.
  • Beoordeel de patiënt tijdens een visite, tijdens een consult aan het einde van het spreekuur of roep de patiënt direct binnen.

Laat uw keuze voor de organisatie van zorg voor overige patiënten afhangen van de individuele situatie in uw praktijk: onder andere de regionale prevalentie van SARS-CoV-2, het kunnen opvolgen van de basismaatregelen, het preventief gebruik van mondneusmaskers door zorgverlener en/of patiënt, de inzet van (zelf)testen, kwetsbaarheid van werknemers en de druk op het spreekuur (capaciteit). Neem tevens mee in de overweging hoe kwetsbare patiënten zo veilig mogelijk in de huisartsenpraktijk kunnen verblijven.

De basismaatregelen blijven onverminderd van belang:

  • bij voorkeur 1,5 m afstand houden, waar het werk dat toelaat
  • goede hand-, hoest- en snuithygiëne 
  • triage op klachten van patiënten 
  • goede ventilatie 
  • zorgmedewerkers blijven thuis bij klachten passend bij COVID-19, worden getest en komen niet (zonder PBM) werken  

Preventief PBM voor zorgmedewerkers

Voor zorgmedewerkers blijft nog steeds het preventief mondneusmaskergebruik aanbevolen.

  • Gebruik preventief een chirurgisch mondneusmasker IIR, in elk geval < 1,5 meter. Gebruik een mondneusmasker maximaal 3 uur aaneengesloten; verwissel het eerder als het nat is geworden.
  • Gebruik bij risicovolle handelingen* en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten naast een chirurgisch mondneusmasker type IIR tevens een beschermende bril of een face shield (bij voorkeur in combinatie met beschermend schort en wegwerphandschoenen).

*Risicovolle handelingen zijn diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken. (Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2 (pdf) van FMS).