Nieuw op 21 juli

Patiënten met luchtwegklachten in de wachtkamer

In een eerdere fase van de epidemie met een hoge incidentie van COVID-19 is men op veel plaatsen in de eerste lijn overgegaan op het scheiden van patiëntenstromen, bijvoorbeeld door te voorzien in een aparte wachtkamer, een apart spreekuur voor patiënten met vermoeden van COVID-19, soms zelfs op een andere locatie.

Op dit moment zijn de incidentiecijfers van COVID-19 in Nederland laag. Het is niet voor alle praktijken haalbaar en noodzakelijk om deze aparte voorzieningen in stand te houden. Op ‘Patiënten met (vermoeden van) COVID-19 in de wachtkamer’ leest u welke afwegingen u kunt maken bij het inplannen van een consult.

Reanimatie ten tijde van COVID-19

De besmettelijkheid van het coronavirus en de mogelijke gevolgen daarvan voor de huisarts, maken dat de wijze waarop de reanimatie wordt uitgevoerd tijdelijk aangepast dient te worden.

Aangezien de prevalentie van COVID-19 in de tijd, maar ook per regio kan wisselen, zal door de huisarts steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen maximale zorg voor de patiënt enerzijds en veiligheid voor de huisarts anderzijds. Hierbij speelt ook de kans dat een patiënt COVID-19 heeft mee. Het document ‘Reanimatie ten tijde van COVID-19’ geeft de huisarts handvatten welke afwegingen te maken omtrent de wijze van reanimeren en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Spirometrie tijdens pandemie coronavirus

Er zijn veel vragen vanuit het veld ten aanzien van het heropstarten van het spirometrie onderzoek. Er zijn diverse richtlijnen beschikbaar en recent zijn door de NHG-Expertgroep CAHAG (aanvullende) adviezen geformuleerd over de uitvoering van een spirometrie. Een samenvatting van alle geldende adviezen vindt u in ‘Spirometrie tijdens pandemie coronavirus’.

Belangrijke punten hierin zijn:

 • Verricht enkel spirometrie als hiermee een duidelijke zorgvraag beantwoord wordt.
 • Voer geen spirometrie uit bij enig vermoeden op een actieve verkoudheid (zoals hoestklachten of koorts). Het vooraf verrichten van een PCR COVID-19 test is geen alternatief, dit in verband met de kans op een fout-negatieve uitslag.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgisch masker IIR in combinatie met face shield of bril), of neem plaats achter een spatscherm.
 • Gebruik altijd een bacteriefilter. Let op dat het gebruik van niet standaard meegeleverde filters de uitslag kan beïnvloeden.
 • Gebruik wegwerp neusklemmen en mondstukken, desinfecteer de overige materialen met alcohol na huishoudelijke reiniging volgens de geldende voorschriften. Neem contact op met de fabrikant bij twijfel over de wijze van desinfectie van een specifiek onderdeel.
 • Zorg voor adequate continue ventilatie en lucht voldoende tussen spirometrie-testen door, afhankelijk van de mogelijkheden in de praktijk.
 • Verwijs voor spirometrie indien het onderzoek niet volgens deze adviezen kan worden uitgevoerd.

Ergotherapie Nederland heeft recent de samenvatting van de Handreiking Ergotherapie bij COVID-19-cliënten in de herstelfase gepubliceerd. Ergotherapie richt zich op patiënten die, als gevolg van het doormaken van COVID-19, langdurige of blijvende beperkingen ondervinden in het dagelijks functioneren op het gebied van zes verschillende domeinen:

 • Longproblematiek bij dagelijkse activiteiten
 • Gevolgen van langdurige immobilisatie in dagelijkse activiteiten, zoals verminderde spierkracht, vermoeidheid, problemen met de arm-handfunctie en (risico op) decubitus, oedeem en contracturen.
 • Cognitieve problematiek bij dagelijkse activiteiten
 • Psychische klachten, slaapproblemen en de gevolgen voor de uitvoer van dagelijkse activiteiten
 • Werkhervatting
 • (Over)belasting van de mantelzorger in dagelijkse activiteiten.