In dit webdossier vindt u achtergronden, adviezen over diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en organisatie van de zorg, richtlijnen, leidraden en standpunten en hulpmiddelen voor uw praktijk.


Nieuw

 • Update 4 december

  Testen in de quarantaineperiode bij zorgmedewerkers

  Per 1 december heeft het RIVM het testbeleid tijdens de quarantaine aangepast: 5 dagen na de laatste blootstelling wordt een PCR-test aangeboden, ook als mensen (nog) geen klachten hebben. Het doel van het aangepaste testbeleid is om presymptomatische infecties vroeg te detecteren en om de quarantaineperiode te verkorten bij een negatieve uitslag.
  Zorgmedewerkers die in quarantaine zijn, krijgen – net als andere Nederlanders die in quarantaine zijn – op (of na) de 5e dag na het laatste risicocontact een PCR-test aangeboden. Bij een negatieve uitslag is er een gedifferentieerd beleid, onder meer afhankelijk van de reden voor de quarantaine en de patiëntengroep waarmee de zorgmedewerker werkt. In de herziene bijlage bij de LCI richtlijn COVID-19 Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis is een schema opgenomen om dit te verduidelijken.

  Inzet van zorgmedewerkers (zonder klachten) met een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid is aangepast

  Als een zorgmedewerker huisgenoot is van iemand van 6 jaar of jonger met klachten die passen bij COVID-19 en koorts en/of benauwdheid, dan hoeft de zorgmedewerker niet meer thuis te blijven. Lees meer hierover in de herziene bijlage bij de LCI richtlijn COVID-19 Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

 • Update 25 november

  Nieuwe ICPC code R83.03 Sars-CoV-2 (COVID-19)

  Recent heeft het NHG een nieuwe versie van de ICPC-1 uitgebracht. Hierin is een nieuwe rubriek – R83.03, Sars-CoV-2 (COVID-19) – opgenomen voor patiënten met bewezen COVID-19. Lees hier meer over op ICPC | NHG.

  Ook de thesaurus bestanden zijn aangepast. Hierdoor krijgt u bij verschillende zoekwoorden de relevante ICPC-rubrieken te zien, passend bij de registratieadviezen. De aangepaste registratieadviezen kunt u lezen in ‘Registratie in het EPD (ICPC)’.

  Tenslotte is er een nieuwe versie van de NHG Tabel ICPC met attentiewaarde gepubliceerd. Bij patiënten waarbij R83.03 wordt geregistreerd, wordt automatisch een attentievlag (probleemstatus) toegevoegd.

 • Update 17 november

  Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie

  De reanimatieadviezen tijdens de COVID-19 pandemie zijn aangepast zodat ze in lijn zijn met die van de Nederlandse Reanimatieraad.

  Sinds 19 oktober wordt geadviseerd om alle slachtoffers > 12 jaar met een circulatiestilstand bij een reanimatie te beschouwen als ‘Veronderstelde of bewezen COVID-19’, gezien de hoge prevalentie van COVID-19.

  Dit betekent concreet voor de basale reanimatie:

  Indien PBM beschikbaar:

  • Draag PBM: FFP-2 masker, spat- of veiligheidsbril, handschoenen, wegwerpoverall/jas met lange mouwen of wasbare jas met lange mouwen.
  • Trek na reanimatie PBM uit, pas handhygiëne toe en overweeg schone kleding aan te trekken.
  • Verschoon eigen kleding na reanimatie indien PBM beschadigd is.

  Uitvoering reanimatie:

  • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
  • Geef GEEN mond-op-mond/maskerbeademing.

  Uitvoering reanimatie, indien er geen PBM beschikbaar zijn:

  • Bedek, indien niet alle hulpverleners PBM dragen, de mond en neus van de patiënt met een stoffendoek/kledingstuk/mondkapje
  • Start met ononderbroken thoraxcompressies en gebruik de AED.
  • Geef GEEN mond-op-mond/maskerbeademing.

  Als de prevalentie in de toekomst (regionaal) afneemt, zal de huisarts steeds opnieuw een afweging moeten maken tussen maximale zorg voor de patiënt enerzijds en veiligheid voor de huisarts anderzijds. Zie hiervoor ook het document ‘Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie’.

 • Update 3 november

  Vitamine D en COVID-19

  De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor een mogelijke relatie tussen vitamine D en COVID-19. Het NHG krijgt hier vragen over en u wellicht ook in de spreekkamer. Het advies van het NHG is overgenomen van de SWAB: “Op dit moment zijn er onvoldoende data om het gebruik van vitamine D aan- of af te raden in de behandeling of preventie van patiënten met COVID-19.”

  Het NHG adviseert u om wel aandacht te hebben voor de ‘reguliere’ vitamine D-adviezen. In de LESA Laboratoriumdiagnostiek Vitamine D-deficiëntie vindt u bij welke personen de vitamine D-suppletie, ongeacht de vitamine D-spiegel, wordt aanbevolen. 

  U kunt patiënten verwijzen naar de Thuisarts.nl-tekst ‘Ik heb misschien extra vitamine D nodig’.

  Organisatie van zorg aan niet-coronapatiënten

  Adviezen voor de organisatie van de zorg aan niet-coronapatiënten zijn aangepast aan de huidige fase van de pandemie. Lees meer hierover in ‘Zorg aan niet-coronapatiënten’.

 • Update 30 oktober

  Reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie

  Het document reanimatie tijdens de COVID-19 pandemie is op 29-10 aangepast. De mogelijkheid van beademen met een ballon is geschrapt, in afstemming met de Reanimatieraad en de kaderhuisartsen spoedzorg. Reden is dat de meeste huisartsen niet bekwaam zijn om ballonbeademing goed toe te passen.

Eerder nieuws →


Kernboodschappen

De ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten rondom COVID-19 veranderen snel. Raadpleeg het dossier om die reden dagelijks.

Het is van belang om, ondanks de COVID-19 pandemie, breed te blijven kijken zoals huisartsen gewend zijn te doen. Denk bij een luchtweginfecties ook aan andere verwekkers en neem ook bij kinderen risicofactoren voor een gecompliceerd beloop in acht. Blijf ook bereikbaar voor patiënten met klachten die niet direct passen bij een corona-infectie.

Patiënten met een (mogelijke) besmetting met COVID-19 kunnen zelfs na 8 dagen (range 5 – 13 dagen) alsnog verslechteren op basis van hyperinflammatie bij virale pneumonie die leidt tot een ARDS-beeld met forse hypoxie. Volg de ABCDE-systematiek. Het klinisch beeld is bepalend voor wel/geen opname. Indien de patiënt zuurstofbehoeftig wordt (lage saturatie <92%-94% en/of toegenomen ademfrequentie > 24/minuut), of klinisch snelle achteruitgang laat zien, dan is dit een reden voor overleg met een longarts en waarschijnlijk ziekenhuisopname. Wees alert! Patiënten tonen niet benauwd, maar kunnen wel degelijk een lage saturatie hebben.

Volg bij patiënten met luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid al dan niet in combinatie met koorts de NHG-Standaard Acuut hoesten. Deze is, ook in de tijd van mogelijke besmettingen met het coronavirus, nog altijd van toepassing (aanvullende behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten).

Bij kwetsbare ouderen met een mogelijke COVID-19 kunt u gebruik maken van de leidraad Leidraad triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19 en de toolkit Symptoombestrijding in de thuissituatie bij patiënten met een COVID-19 in de laatste levensfase (meer informatie).

Behandel patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een longaanval doormaken, conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderenAstma bij volwassenen en COPD  met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal (aanvullende behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten).


Recent nieuws op NHG.org

Naar boven