In dit webdossier vindt u achtergronden, adviezen over diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en organisatie van de zorg, richtlijnen, leidraden en standpunten en hulpmiddelen voor uw praktijk.


Nieuw

 • Nieuw op 29 september

  Praktische tips voor PBM bij non-COVID-19 patiënten

  De prevalentie van COVID-19 neemt toe. Om ervoor te zorgen dat de non-COVID-19 zorg zo veel mogelijk doorgang houdt, ook tijdens de tweede coronagolf, en verdere verspreiding te beperken geeft het NHG praktische overwegingen met betrekking tot gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in aanvulling op de reeds bestaande aanbevelingen in ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’.

  Bijvoorbeeld in de volgende gevallen kunnen aanvullende beschermende maatregelen wenselijk zijn: 

  • U werkt in een gebied met een hoge prevalentie van COVID-19 (zie Achtergronden). 
  • U werkt met patiëntencategorieën waarin de prevalentie van COVID-19 verhoogd is. 
  • U verleent ook zorg aan personen die extra kwetsbaar zijn. 
  • U behoort zelf tot een kwetsbare categorie. 
  • U wilt niet bij elke patiënt de afweging maken of PBM geïndiceerd zijn. 
  • U wilt uzelf, andere praktijk medewerkers en patiënten extra beschermen, bijvoorbeeld om uitval te voorkomen.   

  Overweeg dan tijdens alle non-COVID-zorg het volgende:  

  • Aanvullende PBM voor zorgverleners
   Overweeg routinematig een doktersjas te dragen tijdens het spreekuur met daarnaast een van de volgende opties:
   • Draag uw gehele werkdag een chirurgisch mondneusmasker IIR. Vul dit aan met een bril/faceshield en zo nodig handschoenen als u binnen 1,5 meter komt, bijvoorbeeld voor lichamelijk onderzoek. 

    OF

   • Draag alléén als u binnen 1,5 meter moet komen een chirurgisch mondneusmasker IIR met een beschermende bril/faceshield en zo nodig handschoenen. 

    Gebruik een masker maximaal 3 uur aaneengesloten; verwissel het eerder als het nat is geworden.
  • PBM voor bezoekers van de praktijk 
   • Verzoek iedereen die de praktijk binnengaat een (niet medisch) mondneusmasker te gebruiken en de handen te desinfecteren. 

  Bij risicovolle handelingen en bij procedures met groot risico op druppelvorming/spatten bij patiënten zonder verdenking op COVID-19 volgt u de bestaande aanbevelingen in ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Hier staan ook de verdere randvoorwaarden en eisen benoemd.  

  Dexamethason bij COVID-19 in de eerste lijn

  Het NHG heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd over het gebruik van dexamethason als behandeling bij COVID-19 patiënten in de eerste lijn. We zijn gekomen tot de volgende aanbevelingen: 

  • Het toedienen van dexamethason aan COVID-19 patiënten in de eerste lijn wordt niet aanbevolen wegens het ontbreken van bewijs voor effectiviteit in de eerste lijn.
  • Voor het toedienen van dexamethason bij zuurstofbehoeftige COVID-19 patiënten die zuurstofondersteuning krijgen in de thuissetting en die niet opgenomen willen worden, wordt consultatie van een longarts aanbevolen. 
 • Nieuw op 24 september

  Kinderen en COVID-19

  Gegevens van het RIVM laten zien dat zowel voor kinderen van 0 t/m 6 jaar als voor de leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar het percentage positieve testen laag is; 0,8%. Het percentage positief geteste kinderen in het kader van bron en contactonderzoek is daarentegen een stuk hoger. Dit komt overeen met het algehele beeld: het percentage coronavirus-positieve testen is het hoogst bij mensen die bij klachten getest worden in het kader van bron- en contactonderzoek, namelijk 17,0%. Meer informatie leest u in ‘Kinderen en COVID-19’. Recent heeft het RIVM de maatregelen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten gewijzigd ten aanzien van testen en thuisblijven. 

  Het NHG past, in afstemming met het RIVM, de leeftijdsgrens voor kinderen met alleen verkoudheidsklachten ten aanzien van het gebruik van PBM als volgt aan:

  • Kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) kunnen zonder PBM gezien worden indien:
   • ze géén contact zijn van een bevestigde COVID-19 patiënt én
   • ze géén volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 én
   • er géén sprake is van hoesten en/of benauwdheid en/of koorts
  • Bij kinderen vanaf 13 jaar met vermoeden van COVID-19 worden net als bij volwassenen persoonlijke beschermingsmiddelen voor druppel- en contactisolatie aanbevolen.

 • Nieuw op 4 september
  • De informatie over het reinigen en desinfecteren van een voorzetkamer is verduidelijkt en uitgebreid. Zie voor het gehele advies ten aanzien van de reiniging van de voorzetkamer Spirometrie tijdens pandemie coronavirus. Gebruik bij voorkeur een voorzetkamer die uit elkaar kan omdat deze makkelijker te desinfecteren zijn, of patiëntgebonden voorzetkamers. Tevens wordt het bij voorzetkamers van kunststof aanbevolen om na reiniging en desinfectie de voorzetkamer te spoelen met water en zeepsop in verband met de statische lading.  
  • Het advies ten aanzien van vernevelen in de eerste lijn ten tijde van de COVID-19 pandemie is verduidelijkt. Vernevelen wordt afgeraden omdat het een aerosolvormende handeling betreft met een hoog risico op contaminatie van de gehele ruimte en eventuele omstanders. Het advies is om in plaats van vernevelen maximaal gebruik te maken van alternatieve medicatie. 
  • Het RIVM heeft het beleid ten aanzien van testen en inzetten van zorgmedewerkers aangepast. Het beleid is nu eenduidiger en aangepast in lijn met het algemeen verscherpt quarantainebeleid. Daarnaast is de quarantaineperiode verkort van 14 naar 10 dagen, gerekend vanaf het laatste risicovolle contact of moment van mogelijke besmetting. Voor meer informatie zie Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

Eerder nieuws →


Kernboodschappen

De ontwikkelingen en (wetenschappelijke) inzichten rondom COVID-19 veranderen snel. Raadpleeg het dossier om die reden dagelijks.

Het is van belang om, ondanks de COVID-19 pandemie, breed te blijven kijken zoals huisartsen gewend zijn te doen. Denk bij een luchtweginfecties ook aan andere verwekkers en neem ook bij kinderen risicofactoren voor een gecompliceerd beloop in acht. Blijf ook bereikbaar voor patiënten met klachten die niet direct passen bij een corona-infectie.

Patiënten met een (mogelijke) besmetting met COVID-19 kunnen zelfs na 8 dagen (range 5 – 13 dagen) alsnog verslechteren op basis van hyperinflammatie bij virale pneumonie die leidt tot een ARDS-beeld met forse hypoxie. Volg de ABCDE-systematiek. Het klinisch beeld is bepalend voor wel/geen opname. Indien de patiënt zuurstofbehoeftig wordt (lage saturatie <92%-94% en/of toegenomen ademfrequentie > 24/minuut), of klinisch snelle achteruitgang laat zien, dan is dit een reden voor overleg met een longarts en waarschijnlijk ziekenhuisopname. Wees alert! Patiënten tonen niet benauwd, maar kunnen wel degelijk een lage saturatie hebben.

Volg bij patiënten met luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid al dan niet in combinatie met koorts de NHG-Standaard Acuut hoesten. Deze is, ook in de tijd van mogelijke besmettingen met het coronavirus, nog altijd van toepassing (aanvullende behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten).

Bij kwetsbare ouderen met een mogelijke COVID-19 kunt u gebruik maken van de leidraad Thuisbehandeling oudere patiënten versus verwijzen ziekenhuis en de toolkit Symptoombestrijding in de thuissituatie bij patiënten met een COVID-19 in de laatste levensfase (meer informatie).

Behandel patiënten met astma of COPD die een toename van klachten ervaren óf een longaanval doormaken, conform de daarvoor geldende NHG-Standaarden Astma bij kinderenAstma bij volwassenen en COPD  met luchtwegverwijders, inhalatiecorticosteroïden of prednison oraal (aanvullende behandeladviezen bij patiënten met acuut hoesten).


Recent nieuws op NHG.org

Naar boven